Search for tag: "engineering1"

Rube Goldberg Machine G11 Red

Amelia ZHANG (s2041796) Bingxun HE (s2050350) Edwin DAI (s2056167) Louie TAPAYAN (s2083223) Ollie WINTERSON (s2058888) Shu GU (s2094833) Toni CHEN (s1904388) Zhen TIAN (s2078236)

From  Shu Gu on December 7th, 2020 0 likes 16 plays 0  

G03 Red - Morning Madness

Florence Hockaday (s2013686) Semih Vazgecen (s2131973) Tianru Jia (s2022101) Zekai Xu (s2038737) Yang Han NG (s2097444) Xunyi Zhu (s2045750) Hao Cai (s2086938)

From  Florence Imogen Hockaday on December 4th, 2020 0 likes 48 plays 0